Toteutetut hankkeet

ZeroCO2 – Promotion of Near Zero CO2 Emission Buildings Due to Energy Use

Hankeaika oli 1.4.2016-31.3.2020 ja kokonaisbudjetti 1,344 milj. €. Hanketta rahoitettiin Interreg Europe –ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja esitellä KÄYTTÖKAARENSA AIKANA LÄHES NOLLA CO2 -PÄÄSTÖISTEN RAKENNUSTEN mahdollisuudet sekä positiiviset vaikutukset ilmastoon ja kestävään kehitykseen. Tarkoituksena oli vaikuttaa lainsäädäntöön ja tuleviin poliittisiin suunnitelmiin niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin EU-tasolla.

Hankkeessa toteutettiin sidosryhmien osallistamista seminaarien ja työpajojen kautta ja tehtiin tutkimuksia ja julkaisuja. Lisäksi annettiin Alueelliset poliittiset suositukset.

 Partnerit:

 • Local Energy Agency Spodnje Podravje (Slovenia) , pääpartneri
 • Mediterranean Agronomic Institute of Chania (Greece)
 • Molise Region (Italy)
 • Municipality of Kaunas District (Lithuania)
 • European Institute for Innovation (Germany)
 • Thermopolis Ltd. (Finland)
 • Agency for sustainable Mediterranean cities and territories (France)
 • University of Malta (Malta)

Lue lisää:

ZEROCO2 hanke sivuilta

Energiatieto-hankkeet Aisaparin ja Kuudestaan Leader-ryhmien alueella

Tiedonvälityshankkeissa välitetään tietoa energiatehokkuudesta, energia-asioista, ympäristöystävällisyydestä, kestävästä kehityksestä ja materiaalitehokkuudesta. Tietoa välitetään esimerkiksi kyläilloissa, yhdistysten tapahtumissa ja “tonttipäivillä”. Neuvonta on täysin maksutonta.

Tavoitteena on aktivoida maaseudun asukkaita ja lisätä tietoutta energia-, ympäristö- ja resurssitehokkuuden parantamiseen, uusiutuvan energian käyttöönottoon ja kestävän kehityksen huomioimiseen toiminnassaan.

Hankkeissa käytetään useita viestintäkeinoja, mm. sosiaalista mediaa ja YouTube –videoita. Hankkeissa tehdään yhteistyötä mm. Leader-ryhmien kylähankkeiden, kyläyhdistysten, kuntien lupaviranomaisten, kirjastojen, marttojen ja muiden yhdistysten ja kehittämishankkeiden kanssa.

Hankkeiden kohderyhmänä ovat kaikenikäiset maaseudun asukkaat ja kyläyhteisöt. Ota yhteyttä!

Energiatieto -hanketta toteutetaan 1.4.2016-31.3.2020 Aisaparin alueella (Vimpeli, Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Alajärvi). Energiatieto-hanketta toteutetaan 14.8.2019 saakka Leader Kuudestaan alueella (Alavus, Kuortane, Soini, Ähtäri).

lippu_ja_tunnuslausemaaseutu2020_oranssi

 

Kokoontumistilojen energiakatselmus -hanke

Hanke toteutettiin Kuudestaan ry:n alueella olevissa nuorisoseura-, metsästysseura-, työväen- ja kylätaloissa, sekä vastaavanlaisten yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnoimissa kokoontumistiloissa (yhteisnimitys kylätalo).

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa rakennusten kuntoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian hyödyntämisen näkökulmasta. Hankkeessa laaditiin kirjallinen raportti kiinteistöjen energiakulutusten vähentämiseksi ja energiajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi. Raportti helpottaa kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta vastaavia henkilöitä kiinnittämään huomioita myös rakennusten käyttötottumuksiin. Raportissa ehdotetut toimenpiteet eivät velvoita kiinteistön omistajia toteuttamaan niitä. Hanketta toteutettiin 2015 – 2017. Rahoitus on myönnetty kehittämisyhdistys Kuudestaan ry:stä.

 

Innovatiivinen ja resurssitehokas Etelä-Pohjanmaa

 • Kohdeyrityksinä kaikki Etelä-Pohjanmaan alueen mikro- ja pienyritykset.
 • Aktivoida ja auttaa yrityksiä kehittämään omaa toimintaa tiedonjaon ja yrityskäyntien kautta.
 • Jakaa puolueetonta tietoa ja vastata yritysten esittämiin kysymyksiin.
 • Auttaa yrityksiä selvittämään omia tarpeita sekä mitoittamaan mm. energiajärjestelmiä.
 • Auttaa säästämään energiaa, ympäristöä sekä suoraan yritysten kustannuksia.
 • Auttaa valitsemaan energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä laitteita ja komponentteja.
 • Aktivoida yrityksiä ottamaan käyttöön uusiutuvia energiantuotantotapoja.
 • Tehdä yrityksiin suoria yrityskäyntejä sekä tarkastella yritystä kiinnostavia asioita.
 • Tehdä yritykselle yhteenveto yrityskäynnistä ja mahdollisista kehittämiskohteista.
 • Auttaa yritystä tekemään kehittämistoimenpiteitä.

Rahoittaja toimi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke toteutettiin vuosien 2015 – 2019 välisenä aikana.

 

 

Teollisten sivuvirtojen hyödyntämispotentiaali Etelä-Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteena oli:

 • pilotoida valtakunnallisen Biomassa-atlaksen teollisten sivuvirtojen osiota Etelä-Pohjanmaan alueella
 • kerätä kattavat tiedot alueen teollisista sivuvirroista
 • tuottaa tietoa sivuvirtatietojen oikeasta esitystavasta sekä tehokkaimmasta tietojen keräystavasta Biomassa-atlakseen
 • vähentää jätteeksi päätyvää materiaalia ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia materiaalien hyödyntämiseen ja jalostamiseen
 • lisätä kohdeyritysten tietoisuutta materiaalien kestävästä käytöstä

Hankkeen kohderyhmänä olivat Etelä-Pohjanmaan alueen yritykset, joille kertyy tuotannossa orgaanisia sivuvirtoja (mm. elintarvike- ja rehujalostajat, alkutuotanto, biojalostajat, biokaasulaitokset, biolämpövoimalaitokset). Kohderyhmänä olivat myös yritykset, organisaatiot ja viranomaiset, jotka voivat hyödyntää sivuvirta- ja materiaalivirtatietoja. Hanke toteutetiin yhteistyössä INTO Seinäjoki Oy:n kanssa 1.1.2015-31.3.2016. Hanke sai rahoituksen Länsi-Suomen EAKR-ohjelmasta.

 

EU_EAKR_FI_lippu Vipuvoimaa EU:lta logo suomeksi logo_epliitto_verkkoon

 

AisaWind – Tuulivoiman hyödyntäminen Aisaparin toiminta-alueella

Hankkeen tavoitteena oli tehdä Aisapari Ry:n toiminta-alueelle tuulivoimaselvitys. Selvityksessä kartoitettiin kunnissa vaikuttavat tuuliolot ja tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvat olosuhteet käyttämällä tarkkaa CFD-virtauslaskentamallia. Selvitys tehtiin LEADER-ryhmä Aisaparin toiminta-alueen kaikissa kunnissa (Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli). Selvityksen kautta luotiin edellytyksiä ja pohjaa alueellisen tuulivoiman rakentamiselle ja paikalliselle energiantuotannolle.

Katso tuloksia hankkeessa tuotetuista tuulisuustiedoista kunnittain:

Mikäli haluat tarkempaa tietoa alueen tuulisuusolosuhteista, soita 06 4331 290.

 

lippu_ja_tunnuslause

 

Versatile Materials – Materiaalien monipuolinen käyttö

Hankkeella kartoitettiin ruokajärjestelmien parissa toimivien yritysten merkittävimmät materiaaliprosessit ja niihin liittyvät sivuvirrat sekä yritysten näkemyksiä, ideoita ja tarpeita sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyen. Lisäksi selvitettiin maailmalla olemassa olevia parhaita teknologioita ja menetelmiä ruokajärjestelmien materiaalivirtojen käytön tehostamiseen ja prosessien sivujakeiden hyödyntämiseen.

Yhdistämällä kartoitus- ja selvitystyön tulokset voidaan parantaa ruokajärjestelmien parissa toimivien yritysten materiaalitehokkuutta sekä synnyttää yritysten yhteistyöstä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeen kohderyhmänä olivat Etelä-Pohjanmaan alueella ruokajärjestelmien parissa toimivat alkutuotannon ja teollisuuden yritykset, kuten jalostava elintarviketeollisuus sekä toimialaan liittyvää logistiikka-, tuotanto- ja ympäristöteknologiaa valmistava teollisuus.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Into Seinäjoki Oy:n kanssa 1.1.2014–31.3.2015. Hanke sai rahoituksensa Länsi–Suomen EAKR-ohjelmasta.

Hankkeen tuloskortti löytyy täältä.

 

 

Solution Concerto

Euroopan Komission aloitteesta syntynyt CONCERTO on koko Euroopan laajuinen projekti, jolla pyritään kiinnittämään aktiivisesti huomiota Euroopan kestävän kehityksen tiellä oleviin haasteisiin ja energiatarpeisiin(lue lisää täällä). CONCERTO on osa Euroopan Unionin tutkimuspuiteohjelmaa ja kuuluu Euroopan komission liikenteen ja energian pääosaston alaisuuteen.

Solution-projektin myötä Lapua on ensimmäinen CONCERTO-kunta Suomessa. Projekti toteutettiin vuosina 2009-2014. Suomen/Lapuan kokonaisbudjetti koko hankkeesta oli 6,36 milj. euroa, josta EU-tuen osuus oli 2,8 milj. euroa.

Projektin tarkoituksena oli edistää Lapuan energia-imagoa ja saada asiantuntija-apua sekä EU:n tukea jo vireillä oleviin projekteihin. Lapuan liittyminen Suomen ensimmäisenä kuntana EU:n CONCERTO-kuntien joukkoon, on jo osaltaan saavutus.

Solution-konsortion muodostivat:

 • Hartberg, Itävalta
 • Hvar, Kroatia
 • Lapua, Suomi
 • Cernier, Sveitsi
 • Tarkkailijana: Slovenia

Suomessa projektin toteuttamiseen osallistuivat Lapuan kaupunki, Thermopolis Oy, VTT sekä Schneider Electric Oy.

Pääkohdat, joista Lapuan toiminta Solution-projektissa koostuivat:

 • Energiatehokkuus rakennuksissa
 • Uusiutuvat energialähteet
 • Energian yhteistuotanto
 • Aluelämpöverkko yrityksille
 • Solution -näyttelytila

Lue lisää hankkeen tuloksista täältä.

logo_final framework concerto lapu_4v

 

Kylätalo ja Yhteisötalo -hankkeet

Hankkeiden tavoitteena oli parantaa kylätalojen ja yhteisötalojen energiatehokkuutta sekä lisätä uusiutuvan energia käyttöä. Hankkeeseen osallistuneet kylä- ja yhteisötalot olivat yleishyödyllisten yhteisöjen kokoontumistiloja, kuten nuorisoseura-, metsästysseura-, työväen- ja kylätaloja.

Hankkeissa laadittiin energiakatselmuksen perusteella raportti kylätalojen energiakulutuksen vähentämiseksi ja energiajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi. Hankkeeseen osallistuminen auttoi kylätalojen kiinteistöistä vastaavia henkilöitä esimerkiksi peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa kiinnittämään huomiota rakennusten energiatehokkuuteen. Kiinteistöjen käyttäjille jaettiin myös tietoa energiatehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä keinoista ja kustannuksista energiatehokkuuden parantamiseksi.

Hankkeet toteutettiin Suupohjan kehittämisyhdistys ry:n sekä Liiveri ry:n toiminta-alueilla vuosina 2012-2014.

 

lippu_ja_tunnuslause

 

Energia- ja ympäristöalan kehittämistarpeet ja innovaatiot pk-yrityksissä

Energia- ja ympäristöalan kehittämistarpeet ja innovaatiot pk-yrityksissä -hankkeella kartoitettiin K8-kuntien alueella (Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kurikka, Kuortane, Lapua, Seinäjoki) yritysten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja kestävään kehitykseen liittyviä kehittämis- ja tietotarpeita. Lisäksi aktivoitiin alueen yrityksiä lisäämään energiatehokkuutta ja ympäristöasioiden huomioon ottamista omassa toiminnassaan.

Projekti toteutettiin vuosina 2012-2014. Projekti sai rahoituksensa EAKR-ohjelmasta.

 

 

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

Thermopolis Oy osallistui Seinäjoen seudun kuntien ilmastostrategian laadintaan ja vastasi energia-alan asiantuntemusta vaativien tehtävien, kuten kuntien energiankulutuksen ja kasvihuonekaasujen päästöjen laskennasta hankkeen aikana. Tutustu strategiaan! Seinäjoen seudun kunnat toteuttavat ilmastostrategian jalkautustyötä Kestävä Seinäjoen seutu – hankkeen tuella.

Hankkeen toteuttajat: Lapuan kaupunki, Thermopolis Oy, Seinäjoen kaupunki, Alavuden kaupunki, Ilmajoen kunta, Jalasjärven kunta, Kauhavan kaupunki, Kuortaneen kunta, Kurikan kaupunki.

 

LÄMPÖYRITTÄJÄLIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Hankkeen tavoitteena oli parantaa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueella lämpöyrittäjäliiketoiminnan kasvumahdollisuuksia ja löytää alalle uusia liiketoimintamalleja.
Hankkeen toteuttajat: Thermopolis Oy, Merinova Oy

 

lippu_ja_tunnuslause

 

LÄNSI-SUOMEN TUULIVOIMAKESKUS

Hankkeessa keskityttiin offshore- ja onshore-tuulivoiman sekä pientuulivoimakonseptin kehittämiseen sekä haettiin verkostoitumisen kautta tuulivoimasektorilla toimiville yrityksille lisää bisnesmahdollisuuksia.

Hankkeen toteuttajat: Prizztech Oy, Merinova Oy, Thermopolis Oy

 

SENERGIA

Hankkeen tavoitteena oli parantaa nuorisoseurojen ja kylätalojen energiatehokkuutta sekä lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä LEADER-ryhmä Aisapari ry:n toiminta-alueella.

Lisätietoja: Pauli Kortesoja, p. 044 438 4201

 

YHDISTELMÄRAKENNEPILOTEILLA AURINKOENERGIASTA LIKETOIMINTAA

Hankkeen toteuttajat: Prizztech Oy, Satakunnan osaamiskeskus, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Thermopolis Oy, Merinova Oy, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

EETUMA (Energiasta elinvoimaa tulevaisuuden maaseudulle)

Hankkeen toiminta-alue: Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä, Ähtäri, Alajärvi, Evijärvi, Kortesjärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alahärmä, Lapua, Kauhava ja Ylihärmä

Hankkeen toteuttajat: Soinin kunta ja Thermopolis Oy

 

SEDIMENTTILÄMMÖN KARTOITTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN POHJANMAALLA JA ETELÄ-POHJANMAALLA

Hankkeen toteuttajat: Teknologiakeskus Oy Merinova Ab ja Thermopolis Oy

 

LÄNSI-SUOMEN UUSIUTUVAN ENERGIAN TEKNOLOGIAYRITYKSET – VERKOSTOT JA KETJUT

Hankkeen toteuttajat: Prizztech Oy, Teknologiakeskus Hermia Oy, Jyväskylä Innovation Oy, Merinova Oy, Thermopolis Oy ja Vaasan yliopiston Seinäjoen yksikkö